ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه در ﺳﻼمتی داﻧﺶ آﻣﻮزان


ﺑﺴﯿﺎري از اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ آن ﻫﺎ، در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ اﻟﮕﻮي ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ را در ﺳﻼﻣﺖ و ﯾﺎ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻋﺎدات و اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷد.


ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه در ﺳﻼمتی داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه در ﺳﻼمتی داﻧﺶ آﻣﻮزان

اکثر کودکان قبل از ورود به مدرسه رژیم غذایی مفیدتری دارند زیرا زیرنظر مستقیم خانواده ها هستند، اما در مدرسه چنین نیست.اکثر دانش آموزان مخصوصا آنهایی که مادران شاغل دارند تمایل زیادی به مصرف فست فود ها نشان می دهند و میان وعده های آن ها حاوی کالری بالا و مواد مغذی پایین است، این خوراکی ها احساس سیری کاذب بوجود می آورده و موجب بروز چاقی و اضافه وزن می شوند.در رابطه با رفتار غذایی نوجوانان و والدینشان این نتیجه گیری به عمل آمده است که دفعات مصرف انواع سس ها، تنقلات کارخانه ای پر کالری، نوشابه های گازدار و سایر خوراکی های مضر در نوجوانان بسیار بیشتر از والدینشان است.  تحقیقات مختلف نشان داده که گنجاندن یک میان وعده مناسب و مغذی شامل میوه ها و آبمیوه های طبیعی، سبزیجات،میوه های خشک مثل کشمش، خرما، توت، انجیر خشک، انواع برگه ها، ساندویچ های نان و پنیر با مخلفات طبیعی،تخم مرغ آب پز، انواع مغز ها مثل گردو بادام پسته و... با دارا بودن انواع ویتامین ها و املاح معدنی بر حافظه کوتاه مدت، میزان یادگیری و همچنین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به همراه خواهد داشت.

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﻮﻓﻪ ي ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان و آﮔﺎﻫﯽ آن ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ، ﺿﺮورت دارد .ﺑﻮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﻮادي، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﭘﻔﮏ، ﯾﺨﻤﮏ، ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ، آداﻣﺲ، ﺷﮑﻼت و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪون ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﭘﺮواﻧﻪ ي ﺳﺎﺧﺖ، ﮐﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻫﺪاف ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﻓﻪ ي ﻣﺪارس در، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻗﻊ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻮﻓﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ي ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ، ﻧﺎن و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ،ﺷﯿﺮ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ، ﺧﺮﻣﺎ، و اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻧﻈﯿﺮ؛ ﺳﯿﺐ و ﮔﻼﺑﯽ، ﻧﺎرﻧﮕﯽ و ﭘﺮﺗﻘﺎل اﻗﺪام ﺷﻮد.

بازگشت به لیست